2015-03-10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W związku z obowiązkiem posiadania i obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), wynikającym z ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183) uruchomiona została dla Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście  Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Korespondencję przekazywać można za pomocą pisma ogólnego.

 

Z alfabetycznej listy spraw należy wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Adres ESP: /gimpdm/SkrytkaESP

 

U W A G A

1. W celu złożenia dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektornicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.