2015-03-10

Status prawny

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Dobrym Mieście  działa na podstawie 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

Organ prowadzący szkołę: Urząd Miejski w Dobrym Mieście

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Olsztynie